Sözlükte "bir şeyi iyi ve güzel yapmak, iyi, güzel ve yararlı fiil işlemek "ilâ" ve "be" harfi cerleriyle kullanıldığı zaman iyilik etmek, ikram ve in'am'da bulunmak" anlamlarına gelir.

İhsân kavramı, Kur'ân'da sözlük anlamına paralel olarak iyilik etmek ve iyi davranmak (Yûsuf, 12/23, 100; İsrâ, 17/23), iyi ve güzel fiil işlemek (Nahl, 16/30; Yûnus, 10/26), bir ameli, bir fiili ve bir görevi en iyi bir şekilde ve hakkıyla yapmak (Bakara, 2/112; Nisâ, 4/125) anlamlarında kullanılmıştır.

Cibril (a.s.)'ın "ihsân nedir?" sorusuna Hz. Muhammed (a.s.), "...Allah'ı görüyormuşsun gibi ibâdet etmen"; her ne kadar sen O'nu görmesen de O, seni görüyordur..." cevabını vermiştir (Buhârî, Îmân, 37. I, 18).

Allah'a kulluk olan her görevi en iyi bir şekilde, önemseyerek, hakkıyla ve layıkı vechiyle yapmak. "Allah her şeye karşı ihsânı farz kılmıştır..." (Müslim, Sayd, 57) hadisinde de ifâde edildiği gibi, ihsân kavramı; îmân, iş, ibâdet, muâmelât, yönetim, yargı vb.... insanın yaptığı her işi ve görevi şartlarına, kurallarına ve tekniğine uygun olarak estetik, sağlam, güzel, kaliteli, en iyi ve en mükemmel bir şekilde yapmayı ifade eder. "İhsân" Allah'ın kullarına kesin bir emridir (Bakara, 2/195).

Allah'ın nimetleri (Kasas, 28/77) ve her şeyi en güzel bir şekilde vâr etmesi de (Secde 32/7; Mü'minûn, 23/14) İhsân kavramı ile ifâde edilmiştir. İnsanlar açısından ihsân, üç kısımda zikredilebilir: 1) Allah'a karşı ihsân. Bu, şartlarına uygun îmân etmek, emir ve yasaklara uymaktır. 2) İnsanlara karşı ihsân. Bu, insanın ana-babasına, eş ve çocuklarına, komşu ve akrabalarına, insanlara iyilik yapmak, iyi davranmak, haklarına riâyet etmek ve kusurlarını bağışlamaktır. 3) Kişinin kendisine karşı ihsânı. Bu, îmân edip sâlih ameller işleyerek Allah'ın rızasını, rahmet, mağfiret, nimet ve cennetini kazanmasıdır. Allah'a ve insanlara yapılan ihsân da aslında kişinin nefsine karşı ihsânıdır. Îmân, sâlih ameller ve ihsân hep insanın kendisi içindir (İsrâ, 17/7; Fussilet, 41/46).

loading...